קורס לחברי ועדות השקעה ודירקטורים

 לאור ההצלחה הגדולה של הקורס הראשון, אנו, המרכז הישראלי לפיננסים (IFI) וחברת אנטרופי
 ממשיכים עם התכנית המקצועית להכשרת דירקטורים וחברי ועדות השקעה (מועמדים ומכהנים)
ופותחים את המחזור השני של הקורס
המחזור ייפתח ב- 11.12.18
הקורס כולל 8 מפגשים בין השעות 9:00-14:00
נושאי הלימוד המרכזיים
 
התפתחות שוק מוסדי וסביבה רגולטורית
 
במפגש נציג סקירה מעמיקה ורחבה על מגמות שוק בתחום ההשקעות ומגמות רגולטוריות בתחום ניהול השקעות בישראל ובעולם. נמנה את השינויים הרגולטוריים בשני העשורים האחרונים וכן את השינויים בשווקים. ננתח את השינויים המהותיים בהרכב תיקי ההשקעות בגופים מוסדיים בארץ ובעולם, את הסיבות לשינויים הללו וכן את המגמות המרכזיות.
אפיקי השקעה קלאסיים

במפגש ניתן כלים לניתוח והבנת הקשר בין התנהגות אפיקי המניות והאג"ח לבין שינויים בפרמטרים מקרו כלכליים שונים ובכללם: תל"ג, אינפלציה, ריבית, גירעון תקציבי, גירעון מאזן תשלומים וכו'. במסגרת המפגש יינתנו כלים לניהול אפיקי אגרות החוב הממשלתיות, אגרות החוב הקונצרניות, המניות ודרכי החשיפה לאפיקים הללו.   
אפיקי השקעה אלטרנטיביים ואשראי
במפגש נתמקד בסקירת תפקיד ההשקעות הלא סחירות והאלטרנטיביות בתיקי ההשקעות בעולם ובישראל. נתאר בהרחבה את הבנייה והניהול של תיק אשראי בגוף מוסדי כמו גם פרמטרים עיקריים לקבלת החלטת אשראי. לאחר מכן נשתף בשיקולים עיקריים בבחינת אפיק ה PE והנדל"ן.

בניית תיק השקעות וניהול סיכוני השקעות
 
במפגש נדון במערכת השיקולים בבסיסה של אסטרטגיית השקעות בגוף מוסדי או בתיק השקעות Strategic Asset Allocation כמו: טווח ההשקעה, שיעור צמיחת הנכסים בתיק, משיכות והפקדות, גיל החוסכים, רמת הסיכון שהם מוכנים ויכולים ליטול וכו'. נבין מהם מגוון הכלים העומדים לרשותנו למיפוי, בקרה וגידור של סיכוני השקעות. כמו כן נחבר את ניהול תיק ההשקעות בפועל לבין המדדים המקובלים לניהול סיכונים.
 
ממשל תאגידי בעבודת נושאי המשרה

במפגש נחבר בין חובות הדירקטור בממשל תאגידי לבין המציאות הפרקטית של איך הדברים נעשים בפועל ואיך ראוי שדירקטור וחבר ועדת השקעות יפעל במסגרת תפקידיו. המפגש יעסוק בתפקידי הועדה  וממשקיה עם האורגנים השונים; ממשל תאגידי בעבודת הועדה, ציות ואכיפה, הצבעות באסיפות כלליות; תפקידי דירקטור וחבר ועדה בראי הרגולציה
סוגיות ודילמות בניהול השקעות 

 
במפגש מסכם זה נציג Case Studies ודילמות בעבודת ועדות השקעה בתחומי ממשל תאגידי, בקרה וניהול השקעות ונדגים סוגיות מהותיות שונות שנלמדו בהרחבה בחמשת המפגשים הראשונים.

 
ליצירת קשר ושאלות נוספות: כרמל זנדבנק: 052-5699705